تفکر خودکشی تا اقدام ( مطالعه ای پدیدارشناسانه )

ملیحه عابدی؛ مهسا لاریجانی؛ مجید عابدی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1866.2323

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال توصیف تجربه و درک از تفکر خودکشی وجهان پدیداری در نزد سربازان است. این پژوهش یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی است. جامعه مورد نظر سربازان درحال خدمت درسال 1399 بود که به دلیل حساسیت نظامی با روش نمونه‌گیری هدفمند وگوله برفی انجام شدواز بیان نام پادگان خاص پرهیزشده است. پس از مصاحبه با 8 سرباز پاسخ های افراد به ...  بیشتر

مطالعه جامعه شناختی تاثیرسرمایه فرهنگی مادران بر ازدواج موفق دختران (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر تهران )

ملیحه عابدی؛ مهسا لاریجانی؛ سارا مدرس قرچه داغی

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 305-319

چکیده
  ازدواج نقش مهمی در زندگی بشر دارد و عوامل متعددی در چگونگی کیفیت این امر مهم موثر می‏باشند و بر موفقیت و عدم موفقیت ازدواج تاثیر می‏گذارد. از آنجا که در جامعه‏ ایران نقش مادران در تربیت و جامعه‏پذیری فرزندان قابل توجه می‏باشد، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی مادران بر ازدواج موفق دختران می‏باشد. این پژوهش از نوع ...  بیشتر