تدوین استراتژی توسعه ورزش روستایی و بومی و محلی استان گلستان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ غلامرضا نودهی؛ محمدصادق داداشی

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 163-188

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، تدوین استراتژی توسعه ورزش روستایی و بومی و محلی استان گلستان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، از نظر نتایج کاربردی و به لحاظ نوع مطالعه موردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دکتری تربیت بدنی دانشگاه های استان‏‏‎، مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزش روستایی استان برابر با 94 نفر بود. به دلیل ...  بیشتر