تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی کشور

علی جمالی قراخانلو؛ سیدمحمد کاشف؛ فاطمه عبدوی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.460

چکیده
  هدف از این تحقیق، تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان 31 پایگاه ورزش قهرمانی موجود در کشور و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود به تعداد 154 نفر تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه پژوهش در بخش کیفی،20 نفر به صورت هدفمند و در بخش کمی، 134 نفر به صورت کل شمار انتخاب شدند. روش ...  بیشتر

تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی با توجه به فضاهای ورزشی

فاطمه عبدوی؛ اکرم مهدی زاده

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 219-237

چکیده
  هدف این تحقیق، تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه­ای به ورزش همگانی با توجه به فضاهای ورزشی بود. این پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند، تشکیل می دادند) 96141(N= و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 368 نفر انتخاب گردید. به منظور جمع ...  بیشتر