طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فرامرز کیانی زاده؛ شهرام علم؛ زهرا هژبرنیا؛ محمدحسن فردوسی؛ نجف آقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2196.2571

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 22 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته با جامعه آماری تحقیق مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری ...  بیشتر

تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی به عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه‌ای

محمدحسن فردوسی؛ امین کرایی؛ فاطمه سادات مرعشیان

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 173-188

چکیده
  ویژگی­های روانشناختی، از مهم ترین شاخص­های تعیین موفقیت ورزشی است. پژوهش­های متعددی به نقش متغیرهای روانشناختی از جمله تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی در پیش­بینی موفیت ورزشی ورزشکاران پرداخته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و ابعاد سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، ...  بیشتر