شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران (رویکرد کیفی)

نسرین حق شناس؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محمد سنایی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 211-230

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.464

چکیده
  برنامة استعدادیابی و پرورش این استعدادها، برای شناسایی و توسعة ورزشکاران با استعداد برای رسیدن به بالاترین سطح ورزش در جهان صورت می گیرد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران بود. این تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات کاربردی محسوب           می گردد. جامعه آماری ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی استان سمنان با روش ترکیبی SWOT و AHP

حسین زیاری؛ سیدمصطفی طیبی ثانی؛ محمد حامی

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 219-232

چکیده
  ورزش به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی جهانی، در زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی دارد. در واقع، ورزش از ملزومات زندگی معاصر گردیده و بخشی از فرهنگ و هویت ملل محسوب می شود. ورزش نوعی بازی سازمان یافته و هدفمند است که در آن حرکت ها به منظور تقویت قوای جسمانی، افزایش روحیه و کسب مهارت اجرا می شود. بدیهی است که برنامه راهبردی در رسیدن به این ...  بیشتر