تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک

سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ مهدی رستگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1827.2296

چکیده
  هدف پژوهش، تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک بود. روش تحقیق، توصیفی و به صورت مطالعات استراتژیک انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بود و اطلاعات به صورت میدانی و به روش آمیخته کیفی و کمی گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مدیران و مربیان برجسته فوتبال ساحلی در فدراسیون و هیأت های فوتبال، ...  بیشتر

طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک در توسعه حرفه‌ای مربیان فوتبال ایران

ظهراب گوهری؛ سمیه عمادی؛ فاطمه روشنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2393.2721

چکیده
  هدف پژوهش، طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک در توسعه حرفه‌ای مربیان فوتبال ایران بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده‌های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) گردآوری شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 نفر بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان آموزش فدراسیون فوتبال، ...  بیشتر

طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک توسعه منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان

فاطمه روشنی؛ سمیه عمادی؛ مسعود دامنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2791.3029

چکیده
  هدف پژوهش طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک توسعه منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده‌های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) گردآوری شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی ادرات کل ورزش و جوانان و اساتید مدیریت ...  بیشتر

آینده‌پژوهی توسعه فوتبال حرفه‌ای بانوان با روش تحلیل ساختاری

مسعود دامنی؛ وحید رفیعی دهبیدی؛ سمیه عمادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2927.3136

چکیده
  هدف این تحقیق، آینده‌پژوهی توسعه فوتبال حرفه‌ای بانوان با روش تحلیل ساختاری بود. پژوهش، پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت کیفی انجام شد. نمونه‌گیری بر اساس پنل تخصصی و هدفمند بود و با 19 نفر از خبرگان فوتبال حرفه‌ای بانوان مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند تا اشباع نظری انجام شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ...  بیشتر

طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 365-384

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1185.1815

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی ایران

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ غلامرضا جباری

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-94

چکیده
  هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون و هیئت های فوتبال، مدیران باشگاه ها و مربیان برجسته تیم های ملی فوتبال ساحلی برابر با 50 نفر ...  بیشتر