ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران

محمد مهدی سلطانی؛ حسین علی محمدی؛ حمید فروغی پور

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.496

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران طراحی گردید. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه‌ی آماری بخش کیفی را نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه مالکیت فکری تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی، 12 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در بخش کمی؛ جامعه آماری شامل ...  بیشتر

ارتباط علی بازارگرایی با وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (ارائه مدلی برای باشگاه های بدن سازی)

محسن محمودی؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی؛ محمد نیکروان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 189-204

چکیده
  هدف تحقیق حاضر،  تعیین ارتباط علی بین بازارگرایی با وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات بود. روش این تحقیق توصیفی– تحلیلی با رویکرد معادلات ساختاری و با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان باشگاه های بدن­سازی است که 400 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی (مطالعه موردی: استان لرستان)

پوریا بهاران؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 255-272

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی در استان لرستان است. روش تحقیق  این مطالعه، توصیفی از نوع  پیمایش مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و به لحاظ هدف  از نوع کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش  شامل تمامی گردشگران ورزشی در استان لرستان بود که با توجه به فرمول کوکران و ...  بیشتر