شناسایی و رتبه بندی موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور ایران

صدیقه اسلامی؛ جمشید همتی؛ ابراهیم زرینی

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 189-200

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، شناسایی و رتبه بندی موانع ورود گردشگران ورزشی به کشور ایران بود که به روش توصیفی- میدانی اجرا شد.  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه محققان و کارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری بود. حجم تقریبی جامعه آماری محققان 450 نفر و کارشناسان 500 نفر در نظر گرفته شد و با استفاده از فرمول  Qکوکران، تعداد 274 نفر نمونه به روش تصادفی ...  بیشتر

طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، ، صفحه 181-194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی بوده که حداقل یک کتاب یا دو مقاله علمی پژوهشی در حوزه های مرتبط با اشتغال وگردشگری به چاپ رسانده اند و کارشناسان اداری در حوزه اشتغال و ...  بیشتر