تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2046.2468

چکیده
  مسئله نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق از نوع آمیخته بود که بخش کیفی با روش پدیدار شناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

مدل ارتباطی فرهنگ بوروکراتیک بر رفتار خود توسعه ای با نقش میانجی خلاقیت (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان)

لیلا قربانی قهفرخی؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2316.2663

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی مدل ارتباطی فرهنگ بوروکراتیک بر رفتار خود توسعه ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت انجام شد. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان به تعداد 126 نفر بودند، با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه آماری به صورت تمام شمار از جامعه در نظر گرفته شد، ...  بیشتر

تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2184.2562

چکیده
  مسئله تکنولوژی و نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق در بخش کیفی با مصاحبه با تاکید بر روش پدیدارشناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع ...  بیشتر

مدل کیفی نقش ورزش قهرمانی در ایجاد برندملی و تصویرسازی مثبت از کشور ایران در جهان

محمدرضا غلام زاده؛ نصرالله محمدی؛ عظیم صلاحی کجور؛ فرشاد امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3090.3248

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش بررسی نقش ورزش قهرمانی در ایجاد برندملی و تصویر‌سازی مثبت از کشور ایران در جهان بود. همچنین پژوهش حاضر بر مبنای جستجوی داده، دارای ماهیت کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی‌دانشگاه در گروه مدیریت ورزشی و بازرایابی، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌ ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر در موفقیت بسکتبال ایران با رویکرد داده بنیاد

الهام جیحونی؛ نصرالله محمدی؛ مرتضی دوستی؛ سعید امیرنژاد

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1363.1941

چکیده
  کسب موفقیت و عملکرد مطلوب ورزشکاران در مسابقات ورزشی از موضوعاتی است که بیشترین توجه سازمان های متولی ورزش در کشورهای مختلف را به خود معطوف نموده است. هدف از انجام تحقیق شناسایی عوامل موثر در موفقیت بسکتبال ایران با رویکرد داده بنیاد بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با روش گراندد تئوری (تئوری داده بنیاد) بود. ...  بیشتر