ارزیابی عملکرد هیئت‌ های ورزشی بر اساس مدل تلفیقی MEA-BSC با داده‌های منفی

خاطره کرمی؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 213-230

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.482

چکیده
  مطالعه حاضر به ارزیابی عملکرد هیئت ‌های ورزشی بر اساس مدل تلفیقی BSC-MEA با داده‌های منفی پرداخته است. محدودة مطالعاتی، هیئت ‌های ورزشی فعال استان اصفهان در سال 1397 بوده است که بر اساس فرمول DMUs ≥ 3×(input + output)، تعداد 12 هیئت ورزشی به عنوان نمونه مشخص گردید. برای تعیین شاخص‌ها، مصاحبه‌هایی با خبرگان انجام شد که 19 شاخص کلی تدوین گردید ...  بیشتر