مفهوم‌سازی و توسعه ابزار تعیین شاخص‌های ورزشی موثر بر برند کشور

امین راجی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 261-278

چکیده
  هدف از این پژوهش، مفهوم­سازی و توسعه ابزار تعیین شاخص های ورزشی موثر بر برند کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی شامل اعضای هیئت علمی رشته تربیت­بدنی، رؤسای فدراسیون­های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(400=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 144نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان ...  بیشتر