تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

عمر محمدی؛ کورش ویسی؛ عباد روحی؛ مظفر یکتایار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2241.2606

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی است. 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤالات ...  بیشتر

طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران

علی زیوری؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ طیبه سادات زرگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2065.2473

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف نهایی طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده‌بنیاد انجام شد. روش تحقیق آمیخته و در دو بخش کیفی با رویکرد اکتشافی و روش داده بنیاد و کمی با استفاده از پرسشنامه طراحی‌شده در بخش کیفی است. در فاز کیفی، با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مطلعین کلیدی ...  بیشتر

آینده پژوهی پیشران های اصلی توسعه ورزش حرفه ای ایران در افق 1414

تحسین ویسی؛ محمد نیکروان؛ حمید فروغی پور؛ مظفر یکتایار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2593.2873

چکیده
  هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پیشران‌های اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای ایران در افق 1414 بود. پژوهش حاضر از منظر رویکرد، استقرایی؛ از منظر جهت‌گیری، بنیادی؛ از منظر شیوه، ترکیبی؛ از منظر استراتژی، آینده‌پژوهی، از منظر پارادایمی، پارادایم نظریه پیچیدگی و از نظر زمانی مقطعی و در سه گام انجام شده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را صاحب‌نظران ...  بیشتر

مطالعه کیفی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون‌های ورزشی کشور

محمد نوروزیان؛ مژگان خدامراپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطانپناه

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 257-276

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1765.2250

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون­های ورزشی کشور است. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و کارشناسان دارای سابقه تدریس دانشگاهی و فعالان حوزه مطالعات راهبردی، مدیران فدراسیون­ها و هیئت­ های ورزشی، کارشناسان فدارسیون­های ورزشی، مسئولان ادارات ورزش و جوانان، سیاست گذاران ...  بیشتر

ارایه الگوی پارادایمی توسعه پایدار در ورزش همگانی براساس رویکرد تعاملی فرهنگی اجتماعی

افشین اخگر؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطان پناه

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 287-308

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1749.2247

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی پارادایمی توسعه پایدار ورزش همگانی با رویکرد فرهنگی- اجتماعی به شیوه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه متخصصان، صاحب نظران، سیاست گذاران، مشاوران و فعالان حوزه ورزش همگانی تشکیل می دادند و روش نمونه­گیری به صورت غیر احتمالی- هدفمند بود. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مدل SOAR

صدیق محمودی؛ مظفر یکتایار؛ مهرداد محرم زاده

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 185-200

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1148.1787

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مدل SOAR بود. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی و به شکل میدانی اجرا شد، جامعه آماری این پژوهش شامل 35 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه گردشگری و ورزش استان کردستان بود که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه و مصاحبه بودند. روایی ...  بیشتر

ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

مهران تیشه گران؛ مظفر یکتایار؛ طیبه زرگر

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 113-124

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در بین کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان بود. روش پژوهش، کاربردی و شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی می باشد. برای گردآوری داده­ها، از پرسشنامه مدیریت دانش گولد و همکاران‌(2001) و پرسش نامهلاندن و کلینگل(2002) استفاده گردید. به منظور تحلیل استنباطی داده های ...  بیشتر