طراحی الگوی توسعه بسکتبال در ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ شاهرخ بهمئی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ حسین ملتفت

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 219-238

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1100.1752

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی و آزمون مدل مفهومی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بود. این تحقیق از نظر نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و مربیان آگاه به توسعه بسکتبال در کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم افزار پی­ال­اس برآورد و با روش قضاوتی ...  بیشتر

بررسی رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با سلامت روانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

عبدالرضا نواح؛ حسین ملتفت؛ مریم قلیچی

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 265-288

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و دینداری با سلامت ­روانی می­باشد. مورد مطالعه، دانشجویان (کارشناسی و کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395 بود که تعداد آن­ها مطابق آمار برابر با 13314 نفر اعلام گردید. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه خود­ساخته است. نمونه­گیری به روش نمونه­گیری طبقه­ای ...  بیشتر

بررسی رابطه دین داری و گرایش به جرم (مورد مطالعه: جوانان شهر دره شهر)

حسین ملتفت؛ جابر مولایی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 121-136

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان شهر دره شهر انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  شامل جوانان 18 تا 29 سال شهر دره شهر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 376 نفر در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گیری شده و ابزار جمع آوری داده ...  بیشتر