طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فرامرز کیانی زاده؛ شهرام علم؛ زهرا هژبرنیا؛ محمدحسن فردوسی؛ نجف آقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2196.2571

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 22 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته با جامعه آماری تحقیق مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری ...  بیشتر

ارائه مدل تفکر استراتژیک در بهره وری وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد

سعید سرخه؛ رضا شجیع؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2643.2914

چکیده
  سازمان‌های ورزشی، از یک ‌سو با محیطی متغیر و تهدیدکننده روبرو بوده و از سویی دیگر، روند افزایشی پیشرفت‌های ورزشی در عرصه‌های داخلی و خارجی، خواسته ها و مطالبات جدیدی را از طرف جامعه برای آن‌ها ایجاد کرده است. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین نقش تفکر استراتژیک در بهره‌وری وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق با روش کیفی انجام ...  بیشتر

مدل سازی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در استان اصفهان

علیرضا کمالیان؛ شهرام علم؛ شهرام عروف زاد

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 185-202

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.204.1139

چکیده
  یکی از دغدغه های هر جامعه ورزشی ارائه مدلی جامع برای همگانی شدن ورزش است. لذا هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی جامع برای همگانی شدن ورزش اصفهان بود. برای این منظور به 15نفر از خبرگان حوزه ورزش همگانی استان مراجعه شد و از طریق مصاحبه عمیق اطلاعات لازم جمع آوری گردید. سپس داده‌های حاصل از مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران

آزیتا شجاعی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 383-400

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.641

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران  انجام شد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی، و از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری 105 شرکت تولیدی ورزشی متوسط و بزرگ ایران بود که نمونه آماری به تعداد 230 ...  بیشتر

طراحی مدل معادلات ساختاری تعامل استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران

فراز موسوی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 219-234

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل معادلات ساختاری تعامل استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان با توجه به تاثیر آن بر کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش (N=1300) شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی تعداد 286 نفر ...  بیشتر

تأثیر انگیزه های فردی بر پذیرش گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی

نگار صالحی مبارکه؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی ضرغامی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 175-196

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انگیزه های فردی بر پذیرش گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود و داده ها به روش میدانی جمع آوری گردید. نمونه آماری را 523 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه های آزاد استان خوزستان تشکیل می دادند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ...  بیشتر

آینده‌پژوهی مشارکت‌دهی زنان در نقش‌های تصمیم‌گیری و مدیریت ورزش کشور

الهام جعفری؛ فریده شریفی فر؛ شهرام علم

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 265-284

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای آینده‌پژوهی حضور زنان در سطوح مدیریت ورزش کشور بود. روش تحقیق از نظر سطح راهبردی، از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان آینده‌نگر می­باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (18 نفر) و جامعه اطلاعاتی (39 نسخه) و ابزار پژوهش شامل سه روش مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه ...  بیشتر