عوامل حکمرانی بهینه در روابط بین الملل ورزش ایران

ماندانا رسولی؛ سید نصراله سجادی؛ نسرین مصفا؛ نازنین راسخ

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 97-112

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی روابط بین المللی ورزش ایران از منظر حکمرانی بهینه انجام شد. این تحقیق از منظر روش گرد­آوری داده­ها، توصیفی است که به شکل میدانی در دو ساختار حاکمیتی عمده نظام ملی ورزش کشور یعنی وزارت ورزش و جوانان (در بخش دولتی) و کمیته ملی المپیک (در بخش غیر دولتی)  به اجرا درآمد. این پژوهش از بعد هدف  ادر زمره تحقیقات ...  بیشتر

مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران

مریم منظمی؛ سید نصراله سجادی؛ حسین رجبی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، ، صفحه 155-178

چکیده
  هدف از این پژوهش، مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران بود. جامعه آماری این پژوهش از 506 صاحب نظر، شامل 253 مدیر و 253 خبره مدیریت ورزش جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده بود. در این تحقیق، کلیه اعضای جامعه تعیین شده به طور تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 506 نفر جامعه مورد نظر، 407 نفر (183 مدیر و 223 خبره) پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر