بزه‌دیده شناسی جرائم علیه جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

محمدعلی فاطمی نیا؛ قباد کاظمی؛ ستار پروین

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.734

چکیده
  بسیاری از جرائم که در سطح جامعه رخ می‌دهد معمولاً در آمارها منعکس نمی‌شوند و از این جهت است که نمی‌توان به آن‌ها اعتماد نمود. وقوع جرائم و به‌ویژه جرائم علیه اشخاص، دارای بزه‌دیده‌گانی است که به دلایل متعدد حاضر به گزارش رخداد جرم به مسئولان ذی‌ربط نیستند. پیمایش‌های بزه‌دیده ‌شناسی راهی مناسب برای برآورد دقیق میزان وقوع جرائم ...  بیشتر

درک و تفسیر چگونگی فرایند قربانی شدن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

ستار پروین؛ بهزاد خدری؛ قباد کاظمی

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 221-246

چکیده
  یکی از مهمترین تهدیدها علیه وجود امنیت در بین اقشار مختلف جامعه، وقوع جرائم در بستر آن جامعه است که به دنبال آن قربانیانی همراه با انواع پیامدهای روانی، اقتصادی و اجتماعی را به بار می‌آورد. این پژوهش تلاش دارد تا به بررسی قربانی شناسی جرائم جوانان در بین دانشجویان با توجه به بسترها و زمینه‌های اجتماعی مسئله بپردازد. بنابراین پژوهش ...  بیشتر

اکولوژی شهری و گرایش جوانان مهاجر فصلی به جرم در شهر تهران

قباد کاظمی؛ ستار پروین

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 53-70

چکیده
  هدف این مقاله،  بررسی تأثیرات منفی اکولوژیک(بوم شناختی) مهاجرت و شهرنشینی بر گرایش جوانان (کارگران مهاجر فصلی) به جرم و رفتارهای پرخطر در شهر تهران می باشد. فرض کلی مقاله این است که عوامل بوم شناختی شهری بر گرایش کارگران مهاجر فصلی  جوان به رفتارهای مجرمانه و پرخطر اثرگذار می باشد.  چارچوب نظری تحقق، نظریه اکولوژی شهری است که ...  بیشتر

زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: جوانان شهر سنندج)

ستار پروین؛ اسماعیل عباسی زاغه

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 43-60

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر رفتار پرخطر بوده است. به همین منظور از یک چارچوب نظری مبتنی بر نظریات اگنیو، ساترلند، هیرشی و گادفرسون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر سنندج تشکیل می‌دهد که یک نمونه 383 نفری از آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله با استفاده از روش تحقیق پیمایش ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی(با رویکرد مقایسه ای بین خوابگاه های خودگردان و دولتی)

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ مریم داودی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 151-170

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان خوابگاه های خودگردان و دولتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن(احساس فشاراجتماعی و احساس سازگاری اجتماعی) می‌پردازد. چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه های فشار اجتماعی و سازگاری اجتماعی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه های خودگردان در شهر تهران ...  بیشتر