مطالعه تأثیر کیفیت ادراک‌شده بر تصویر برند و وفاداری هواداران به برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران

اکبر جابری؛ محمد سررشته داری؛ مهدی مرادی؛ کوروش قهرمان تبریزی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 231-245

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.483

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت ادراک‌شده بر تصویر برند و وفاداری هواداران به برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل هواداران تیم‌های پرطرفدار در لیگ برتر فوتبال ایران بود که تعداد 341  نفر ...  بیشتر

تحلیل وضعیت تولید برنامه‌های ورزشی تلویزیون

پروانه گلرد؛ مهدی مرادی؛ داوود عزیزی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 211-228

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی وضعیت موجود تأمین محتوای برنامه­های ورزشی تلویزیون و عوامل پیدایش آن و تبیین وضعیت مطلوب بود. روش این پژوهش، کیفی و از نوع نظریه زمینه­ای یا مبنایی بود. جامعه آماری پژوهش برگرفته از دو بخش متخصصان رسانه­ای درون سازمان صدا و سیما و خارج از سازمان بود. متخصصان سازمان صدا و سیما شامل سه گروه تهیه­کنندگان، کارگردانان ...  بیشتر