تحلیلی عوامل موثر بر اجتماعی شدن معلولین ورزشکار از طریق ورزش

مریم مجیدی؛ حمید زاهدی؛ مهناز مروی؛ مینا مستحفظیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3201.3335

چکیده
  هدف از اجرای پزوهش حاضر مطالعه تحلیلی عوامل مؤثر بر اجتماعی شدن معلولین ورزشکار از طریق ورزش بود. به‌منظور ارائه مدل از رویکرد تحلیل مضمون استفاده شد و مدل مربوطه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. در این پژوهش، درمجموع ۲۰ مصاحبه‌ تا رسیدن به اشباع نظری، اجرا شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مرحله کیفی توسط 294 نفر نمونه از ورزشکاران ...  بیشتر

ارائه الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

محمد مرادی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.1800.2281

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بود که با به کارگیری نظریه داده بنیاد به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران وزارت ورزش و جوانان بود که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد و داده ها بعد از اجرای 14 مصاحبه به ...  بیشتر