بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران‌ ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1280.1886

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعة آماری شامل کلیة مدیران ارشد کشور (900 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونة آماری پژوهش تعیین شد (300 =n). ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته که ...  بیشتر

مطالعة طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه‌ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش‌آمیخته

جواد پذیرش؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 562-582

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1269.1878

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعة طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش آمیخته بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان حوزه اقتصادی و حقوقی در ورزش بودند که با بهره گیری از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری نمونه گیری در میان این افراد انجام گردید. جامعة آماری پژوهش ...  بیشتر

مفهوم‌سازی و توسعه ابزار تعیین شاخص‌های ورزشی موثر بر برند کشور

امین راجی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 261-278

چکیده
  هدف از این پژوهش، مفهوم­سازی و توسعه ابزار تعیین شاخص های ورزشی موثر بر برند کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی شامل اعضای هیئت علمی رشته تربیت­بدنی، رؤسای فدراسیون­های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(400=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 144نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان ...  بیشتر