بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران‌ ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1280.1886

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعة آماری شامل کلیة مدیران ارشد کشور (900 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونة آماری پژوهش تعیین شد (300 =n). ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته که ...  بیشتر

شناسایی و بررسی شیوه‌های بازاریابی و درآمدزایی هیئت‌های ورزشی استان مرکزی

محسن اسمعیلی؛ طهماسب شیروانی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 279-298

چکیده
  هدف این تحقیق، شناسایی و بررسی شیوه­های بازاریابی و درآمد­زایی هیئت­های ورزشی استان مرکزی بوده است. از این­رو، در تحقیقی کاربردی و توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رؤسا و نائب رئیسان هیئت­های ورزشی استان مرکزی، مدیران و کارشناسان اداره کل و ادارات شهرستان به تعداد 118 نفر مورد توجه قرار گرفت. نمونه آماری با توجه ...  بیشتر

طراحی مدل تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه‌های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران

معصومه کلاته سیفری؛ محسن اسمعیلی؛ مسعود فریدونی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 85-100

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش،‌ بررسی تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه­های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران بود. روش پژوهش همبستگی بود که به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم استقلال تهران بود که حداقل در صفحه رسمی باشگاه در اینستاگرام یا کانال رسمی باشگاه استقلال تهران در تلگرام ...  بیشتر