تدوین شاخص‌های ارزیابی فدراسیون‌های المپیکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ محمد علیمردانی

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 33-49

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تدوین شاخص­های ارزیابی فدراسیون­های المپیکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده­هاست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بود که با توجه به ماهیت آن به دو شکل کمی و کیفی انجام شد. در بخش کمی برای دستیابی به منظرها و ورودی یا خروجی بودن راهبرد­های فدراسیون­های المپیکی، از ...  بیشتر