تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان های ورزشی ایران

علی رشیدی؛ سیروس احمدی؛ مجید سلیمانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1627.2136

چکیده
  هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان های ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و اساتید) و منابع اطلاعاتی (کتاب­ها، مقالات، اسناد و..) بود. نمونه­گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر