ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض

ابوالحسن ثامری ندافی؛ محمد علی نودهی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2402.2729

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد، کیفی است و از روش تحلیل تم (مضمون) استفاده‌شده است. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل اساتید منتخب آشنا با توانمندسازی مدیران و مدیریت تعارض و برخی مدیران منتخب باشگاه‌های ...  بیشتر

نقش رفتارهای بی ادبانه مدیران در محیط کار بر قصد جابه جایی کارکنان سازمان‌های ورزشی با توجه به نقش میانجی مشارکت کاری و مسئولیت پذیری

احمد میرزاعلی؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ اسرا عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2799.3035

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رفتارهای بی‌ادبانه مدیران در محیط کار بر قصد جابه‌جایی کارکنان سازمان‌های ورزشی با توجه به نقش میانجی مشارکت کاری و مسئولیت‌پذیری طراحی گردید. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد که از منظر هدف، جز تحقیقات کاربردی می‌باشد که به‌صورت میدانی انجام گردید. روش تحقیق حاضر ازنظر روش گرد‌آوری داده‌ها، ...  بیشتر

مقایسة مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی

سیده فاطمه بدیعی نامقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 649-662

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1958.2389

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسة مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی بود که طرح کلی پژوهش آمیخته کیفی-کمی که بخش کیفی به روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با 13 نفر از متخصصان ورزشی و فعالان گردشگری ورزشی به روش نمونه‌گیری هدفمند و در حد اشباع نظری انجام و در بخش کمی به روش توصیفی-پیمایشی که جامعه آماری گردشگران ...  بیشتر