جوانان و طبقه؛ در مسئلۀ معنا و انتساب

سید محسن بنی‌جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 407-424

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1901.2351

چکیده
  مقالۀ حاضر براساس روش کیفی و استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و با تحلیل تماتیک اطلاعات بدنبال آن است که جوانان چه معنایی از طبقه دارند و چگونه خود را به طبقه‌ای خاص منتسب می‌کنند. نمونۀ مطالعه شامل 25 تن از جوانان مجرد و متأهلِ هر دو جنس است. مطالعه بیان می‌دارد طبقه از نگاه جوانان ضمن آنکه ترکیبی از وجوه مختلف است مرکب از جنبه‌های ...  بیشتر

جوانان و موانع ازدواج

سید محسن بنی جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 9-34

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناخت فرآیندهایی از زندگی جوانان که مانع ازدواج ایشان می‌شود، با روش کیفی بر اساس بیانی که جوانان از تأخیر در ازدواج ارائه می‌دهند و تحلیل و تفسیری که از موقعیت می‌سازند، در جستجوی شناخت عواملِ تأخیر ازدواج جوانان مطابق با روایت خود ایشان است. این مطالعه بر اساس مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای متشکل از 25 ...  بیشتر

جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-192

چکیده
  مطالعۀ حاضر با روش کیفی و به وسیلۀ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و با هدف وارسی نقش خانواده در چگونگی مدیریت ازدواج از منظر جوانان انجام شده است. نمونه‌ها که تعداد آنها 25 تن است، بر اساس رویه‌های انتخاب مبتنی بر بیشترین اطلاعات و حداکثر تغییرات انتخاب شده و در آن صفات جنسیت، وضع تأهل، سن، طبقه و دسترسی مورد ملاحظه قرار گرفته است. تحقیق ...  بیشتر

جوانان، مقدمات ازدواج و راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 195-219

چکیده
  مقالۀ حاضر به مطالعۀ مقدمات ازدواج جوانان و نیز راهبردهایی که ایشان در رو به رو شدن با ازدواج اتخاذ می‌کنند، می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه درک جوانان از مقدمات ازدواج با راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج مرتبط است. روش مطالعه، کیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته است. تحلیل اطلاعات با روش تحلیل تماتیک ...  بیشتر