سوء رفتار مربیان و اثربخشی ادراک شده ورزشکاران از مربیگری: نقش واسطه ای ‏ رابطه مربی- ورزشکار

پدیده بلوری زاده؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمدرضا اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1488.2027

چکیده
  پژوهش‌های زیادی در زمینه شناخت رفتار مربیان و تاثیر آنها بر روابط میان ورزشکار و مربی انجام گرفته است. بااین‌وجود، در زمینه ‏تاثیر سوءرفتار مربی برروی ورزشکارتحقیقات کمی انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تجربه بازیکنان نخبه بسکتبال ‏بانوان ایران از سوءرفتار در رابطه مربی- ورزشکار و تاثیر آن بر روی مربیگری ادراک‌شده از سوی‎ ...  بیشتر

تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمد سعید صالح نیا؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زهرا حاجی انزوهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1416.1980

چکیده
  این پژوهش با هدف تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 1111 نفر بودند. در نهایت، تعداد 013 نفر بهعنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه رهبری ...  بیشتر

ارتباط مدل سبک زندگی ، سواد رسانه ای و هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور

حمیدرضا عباسی مقدم؛ محمدرضا اسمعیلی؛ طیبه السادات زرگر

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 29-40

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی مدل تأثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور است. 384 نفر از کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کل کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از پرسشنامة های «هویت اجتماعی» صفاری نیا (1390) دارای 20 گزاره، پرسشنامه «سواد رسانه ای» فلسفی(1393) ...  بیشتر