تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی راهبردهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی در والیبال

زینب محمدزاده؛ علی باصری؛ شهلا حجت؛ شیوا ازادفدا؛ زهرا علیپور درویشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2554.2846

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی راهبردهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی در والیبال است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد گلیزر و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در رشته‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی ورزشی که در زمینه تحقیق و پژوهش حاضر تخصص و آشنایی لازم را داشته باشند و ...  بیشتر

ارائه مدل عوامل موثر بر وندالیسم ورزشی با رویکرد جامعه شناختی در محیط های ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

سارا السادات پوررحمت؛ زهرا علی پور درویشی؛ شیوا ازادفدا؛ شهلا حجت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2433.2757

چکیده
  یکی از مهم ترین انحرافات اجتماعی که در محیطهای ورزشی وجود دارد، وندالیسم یا خشونت در محیطهای ورزشی است. این پژوهش جهت مطالعه جامعه شناختی عوامل اثر گذاربر وندالیسم در محیطهای ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، اساتید و اعضای هیئت علمی در رشته جامعه شناسی ورزشی که به موضوع این تحقیق تسلط داشتند می باشند. ...  بیشتر