بررسی تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی‌ـ فرهنگی بر نوع نگرش به ازدواج جوانان در شهر تهران

رسول صادقی؛ مریم رضایی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 81-105

چکیده
  ارزش­ها و نگرش­های ازدواج در ایران به­طور چشمگیری درحال تغییر است. درک و تبیین این تغییرات، مستلزم در نظر گرفتن نقش عوامل و نیروهای فرهنگی به همراه و یا در تقابل با عوامل ساختاری است. مقاله پیش­رو قصد دارد در چارچوب «نظریه گذار دوم جمعیتی» به این پرسش پاسخ دهد که جوانان تهرانی چه نگرشی به ازدواج و اشکال نوپدید آن دارند؟ ...  بیشتر