کاوش کیفی فرایند آزار سایبری در میان زنان جوان

مهرانگیز محمدخانی؛ سعیده گروسی؛ مهدی امیرکافی؛ داریوش بوستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2689.2943

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجربه زیسته زنان قربانی آزار سایبری در پارادایم تفسیرگرایی با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند است. مشارکت کنندگان 30 زن قربانی بین 18 تا 35 هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه ها در شش مقوله محوری"بافت سنتی خانواده و اجتماع"، ...  بیشتر

تجربه زیسته مصرف الکل در بین جوانان شهر کرمان در سال 1398

محسن کیانی؛ مهرانگیز محمدخانی؛ سوده مقصودی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 73-94

چکیده
  ناهنجاری های اجتماعی یکی از پیچیده ترین مسائل و پدیده های انسانی است که از جمله آنها می توان به مصرف مشروبات الکلی اشاره کرد. با توجه به ساختار جمعیتی جوان کشور و رشد فزاینده مصرف مشروبات الکلی در چند سال اخیر و پایین آمدن سن مصرف کنندگان، این پژوهش درصدد بررسی این معضل مهم در کشور ایران بر آمده است. این پژوهش با روش گراندد تئوری و نمونه ...  بیشتر