بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن (موردمطالعه: دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان)

جابر مولایی؛ حبیب هاشمی فر؛ فاطمه هاشمی رئوف

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1422.1983

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (و ابعاد سه‌گانه آن) بر مدیریت بدن در بین دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان است. از نظریه‌های بوردیو، شیلینگ، مارتین و گانتز استفاده شده است. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان ...  بیشتر