شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی

هادی کاظمی؛ جواد شهلایی؛ سعید صادقی بروجردی؛ حبیب هنری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1732.2224

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که توسط اساتید ...  بیشتر