بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 173-191

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1667.2170

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق آشنا با ورزش و ساختار حقوقی ورزش تشکیل می دادند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع با بیست نفر مصاحبه شد. ابتدا از طریق تحقیقات کتابخانه ای و مراجعه به سایر ...  بیشتر