آینده‌پژوهی مشارکت‌دهی زنان در نقش‌های تصمیم‌گیری و مدیریت ورزش کشور

الهام جعفری؛ فریده شریفی فر؛ شهرام علم

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 265-284

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای آینده‌پژوهی حضور زنان در سطوح مدیریت ورزش کشور بود. روش تحقیق از نظر سطح راهبردی، از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان آینده‌نگر می­باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (18 نفر) و جامعه اطلاعاتی (39 نسخه) و ابزار پژوهش شامل سه روش مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه ...  بیشتر