طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی

مجید کریمی؛ نیما ماجدی؛ لیلا صفاری؛ حسین کلهر

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 313-330

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1783.2267

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی مبنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران ورزشی (باشگاه‌ها، هیئت‌ها، فدراسیون‌ها و ...)، مربیان و ورزشکاران فعال در عرصه خدمات ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی) ...  بیشتر