ارائة مدل سوت زدن سازمانی در سازمان های ورزشی به منظور کاهش تخلفات

علی نوری قره تکن؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2817.3047

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، ارایه مدل سوت زدن سازمانی در سازمان‌های ورزشی به‌منظور کاهش تخلفات بود. روش تحقیق حاضر، با رویکرد کیفی به روش داده بنیاد (مدل ساختاریافته اشتراوس و کوربین) است که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل خبرگان آشنا با ابعاد و مؤلفه‌ها و معیارهای سوت زدن ...  بیشتر

نقش رفتارهای بی ادبانه مدیران در محیط کار بر قصد جابه جایی کارکنان سازمان‌های ورزشی با توجه به نقش میانجی مشارکت کاری و مسئولیت پذیری

احمد میرزاعلی؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ اسرا عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2799.3035

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رفتارهای بی‌ادبانه مدیران در محیط کار بر قصد جابه‌جایی کارکنان سازمان‌های ورزشی با توجه به نقش میانجی مشارکت کاری و مسئولیت‌پذیری طراحی گردید. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد که از منظر هدف، جز تحقیقات کاربردی می‌باشد که به‌صورت میدانی انجام گردید. روش تحقیق حاضر ازنظر روش گرد‌آوری داده‌ها، ...  بیشتر

مقایسة مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی

سیده فاطمه بدیعی نامقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 649-662

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1958.2389

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسة مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی بود که طرح کلی پژوهش آمیخته کیفی-کمی که بخش کیفی به روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با 13 نفر از متخصصان ورزشی و فعالان گردشگری ورزشی به روش نمونه‌گیری هدفمند و در حد اشباع نظری انجام و در بخش کمی به روش توصیفی-پیمایشی که جامعه آماری گردشگران ...  بیشتر