اثرات جهانی شدن بر توسعة ورزش ایران

آیناز آرخی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2335.2673

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات جهانی شدن در توسعه ابعاد مختلف ورزش ایران بود. روش این تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که پس از تایید روایی (آلفا برابر با 952/0) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی و متخصصانی که دارای زمینه پژوهشی در مورد ...  بیشتر

اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن ایران

یوسف حمزه لو؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 39-54

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی صوری، روایی سازه (908/0KMO) و پایایی (93/0a=) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متخصصان و اعضای هیات علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه‌های کشور بودند (214 نفر). نمونه‌ آماری تحقیق به‌صورت هدفمند ...  بیشتر