تجربه زیسته مصرف الکل در بین جوانان شهر کرمان در سال 1398

محسن کیانی؛ مهرانگیز محمدخانی؛ سوده مقصودی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 73-94

چکیده
  ناهنجاری های اجتماعی یکی از پیچیده ترین مسائل و پدیده های انسانی است که از جمله آنها می توان به مصرف مشروبات الکلی اشاره کرد. با توجه به ساختار جمعیتی جوان کشور و رشد فزاینده مصرف مشروبات الکلی در چند سال اخیر و پایین آمدن سن مصرف کنندگان، این پژوهش درصدد بررسی این معضل مهم در کشور ایران بر آمده است. این پژوهش با روش گراندد تئوری و نمونه ...  بیشتر