ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی معلولان کشور با روش تحلیل پوششی داده ها

فریبا عسگریان؛ شادی مجیدخواه

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 113-128

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد استان های کشور در حیطه ورزش قهرمانی معلولان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی و با هدف کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری تحقیق برابر و شامل هیئت­های ورزش جانبازان و معلولان 31 استان کشور می‌باشد. پس از دسته­بندی و توصیف داده­ها از طریق آمار توصیفی، از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف، ...  بیشتر

اثر هویت، وفاداری و رضایت برند بر بشارت برند در کالاهای ورزشی

نگار قلی پور؛ علیرضا ربیعی زاده؛ حسین عیدی؛ فریبا عسگریان

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 123-136

چکیده
  این مطالعه اثر هویت، وفاداری و رضایت برند بر بشارت برند را در کالاهای ورزشی مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور بودند(9335 نفر). تعداد390 پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه‌های هویت برند مااهل و آشفرث(1992)، نیت خرید برکا و کرنگار(2011)، تبلیغ مثبت پور ...  بیشتر