ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبة تنیس روی میز کشور

مونا رضایی؛ احمد حسن زاده؛ کیوان ملا نوروزی؛ مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ بهروز منتقمی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 295-310

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبه تنیس روی میز کشوربود. روش نمونه‌گیری شامل انتخاب 32 نفر از بازیکنان راه یافته به دور پایانی مسابقات انفرادی برای تعیین مقام اول تا سی و دوم از میان 57 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. ابزار اندازه‌گیری ...  بیشتر