عوامل حکمرانی بهینه در روابط بین الملل ورزش ایران

ماندانا رسولی؛ سید نصراله سجادی؛ نسرین مصفا؛ نازنین راسخ

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 97-112

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی روابط بین المللی ورزش ایران از منظر حکمرانی بهینه انجام شد. این تحقیق از منظر روش گرد­آوری داده­ها، توصیفی است که به شکل میدانی در دو ساختار حاکمیتی عمده نظام ملی ورزش کشور یعنی وزارت ورزش و جوانان (در بخش دولتی) و کمیته ملی المپیک (در بخش غیر دولتی)  به اجرا درآمد. این پژوهش از بعد هدف  ادر زمره تحقیقات ...  بیشتر