سنجش نقش ورزش در برساخت گرایش‌های هویت‌خواهانه

سید محمد تقی رئیس السادات؛ افشین متقی؛ سیدنصراله سجادی؛ حسین ربیعی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 185-202

چکیده
  ورزش به­ مثابه یک واقعیت و رفتار اجتماعی می­تواند فضایی برای تجلی و بازنمایی کنش­ها و رفتارهای هویت­خواهانه باشد. این امر، به­ویژه در جهان ارتباطاتی و اطلاعاتی امروز و محبوبیت فزاینده­ شماری از ورزش­ها، قابل تامل است. هویت‌خواهی از مهترین شاخص‌های ملی‌گرایی است. در عصر حاضر با وجود گرایش کشورها به سمت جهانی شدن، ملی‌گرایی ...  بیشتر

طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 10-36

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و از جهت روابط بین متغیر ها، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بود که با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان، 214 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین ...  بیشتر