تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

سارا افتخارزاده؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 329-354

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1940.2374

چکیده
  مدیریت با برنامه‌ریزی نظام مند نیروی انسانی می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را کنترل کند و بر مازاد و کمبود نیروی انسانی غلبه نماید. معمولا این کار با تعدیل نیروی انسانی انجام می‌گیرد. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش بود. روش تحقیق حاضر کیفی بود که با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین ...  بیشتر

بررسی رابطه ساده و چندگانه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران مقطع متوسطه کرج

حسین سپاسی؛ سارا افتخارزاده؛ سامان ایزدمهر

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 111-122

چکیده
   هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ساده و چندگانه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران مقطع متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی89-1388 بود.       این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. حجم نمونه را 240 نفر تشکیل دادند. از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون و  پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) به ...  بیشتر