ارتباط مدل سبک زندگی ، سواد رسانه ای و هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور

حمیدرضا عباسی مقدم؛ محمدرضا اسمعیلی؛ طیبه السادات زرگر

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 29-40

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی مدل تأثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور است. 384 نفر از کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کل کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از پرسشنامة های «هویت اجتماعی» صفاری نیا (1390) دارای 20 گزاره، پرسشنامه «سواد رسانه ای» فلسفی(1393) ...  بیشتر