انگار‌ه‌ذهنی جوانان در خصوص پیام‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و خارجی

یوسف خجیر؛ محدثه قرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.2994.3191

چکیده
  این پژوهش با هدف شناخت انگاره‌های ذهنی جوانان شهر تهران در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی است. چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی و برگرفته از نظریه پذیرش فناوری و استفاده- خشنودی است. روش این پژوهش پیمایشی و جامعه آماری آن جوانان18تا 35ساله شهر تهران که براساس فرمول کوکران 384نفر به روش نمونه‌گیری احتمالی تلفیقی (روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

بررسی خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه‌های صداوسیما

یوسف خجیر؛ محمد فتحی نیا؛ میثم یوسفی سرخنی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2115.2511

چکیده
  پژوهش حاضر، به مسئله بررسی خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه‌های صداوسیما می‌پردازد. به بیان دیگر اینکه جوانان چه تصور و دریافتی از تصویرشان در برنامه‌های صداوسیما دارند و چه مقوله‌هایی در خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه های صداوسیما موثرند و در این راستا، دانشجویان و متخصصان چه تحلیل و ارزیابی از نحوه بازنمایی جوانان در رسانه ...  بیشتر