نقش میانجی نگرش به رسانه‌های اجتماعی در رابطه نفرت‌پراکنی اینترنتی با احساس امنیت و لذت اجتماعی ورزشکاران نوجوان

علی اصغر دورودیان؛ زهرا سادات مشیر استخاره

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2259.2618

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه نفرت­پراکنی اینترنتی با احساس امنیت و لذت اجتماعی ورزشکاران نوجوان با توجه به نقش میانجی نگرش نسبت به رسانه­های اجتماعی تدوین شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود و جامعه آماری پژوهش را تمامی ورزشکاران نوجوان تشکیل می­دادند که با توجه به حجم جامعه نامحدود، تعداد ...  بیشتر

مطالعه مولفه های موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر شهر تهران

زهرا سادات مشیر مشیر استخاره؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 549-550

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2187.2561

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه مولفه های موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر  شهر تهران در سال 1396 تدوین گردید. پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر رهیافت نظریه زمینه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان آسیب پذیر شهر تهران بوده است که به طور داوطلبانه در  طرح های اصلی شهرداری تهران در راستای بهبود شریط زندگی و ارتقای توانمندی افراد ...  بیشتر