مطالعه تغییرات چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوران سلجوقی و صفوی

فاطمه غلامی هوجقان؛ سید سعید سیداحمدی زاویه؛ آذرتاش آذرنوش

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 21-40

چکیده
  چوگان، یک ورزش و بازی باستانی و منسوب به سرزمین ایران است که علیرغم پیشینه ای دیرین، اطلاعات مکتوب اندکی پیرامون قوانین، ابزار، ادوات و پوشاک آن وجود دارد. این مقاله با طرح این پرسش که سیر تحول و تطور چوب چوگان در نگاره های سلجوقی و صفوی و دلایل آن چه بوده، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای واسنادی از جمله منابع‌اینترنتی، پیشینه وسابقه ...  بیشتر