نقش ورزش در گسترش مناسبات بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران (1392-1376)

فاطمه شاه رضایی؛ رضا شیرزادی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-60

چکیده
  در این پژوهش، به بررسی نقش ورزش در گسترش مناسبات بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران طی سال‏های 1376-1392 پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده، تحلیلی- توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از مطالعات کتاب‏خانه‏ای و ابزار پرسش‏نامه محقق ساخته و مصاحبه‏ گردآوری شده است. در بخش پرسش‏نامه، جامعه آماری شامل مدیران ورزشی، ...  بیشتر