تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر همبستگی ملی جوانان

رضا جلالی؛ میعاد صادقی؛ مریم دربانیان

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 127-151

چکیده
  تحقیق حاضر با واکاوی سوابق نظری، تجربی و نیز پژوهشی پیمایشی درصدد بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر همبستگی ملی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) بوده است. از این منظر، ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع و مشخص کردن سازه های مفهومی همبستگی ملی، از رویکردی تلفیقی بر گرفته از نظریه ...  بیشتر