اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن ایران

یوسف حمزه لو؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 39-54

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی صوری، روایی سازه (908/0KMO) و پایایی (93/0a=) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متخصصان و اعضای هیات علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه‌های کشور بودند (214 نفر). نمونه‌ آماری تحقیق به‌صورت هدفمند ...  بیشتر