ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های اسلام و پایش شهروندان تهرانی بر اساس آن

محمدمهدی شمسایی؛ حسن پاشا شریفی؛ محمدباقر صابری زفرقندی

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 185-202

چکیده
  بعد فردی سلامت اجتماعی، جنبه­ای از سلامت فرد است که اساساً به شخصیت فرد به­عنوان موجودی اجتماعی توجه دارد. نظریه­های موجود در این زمینه از نظر ماهیت و کیفیت سرشت- سرنوشت انسان، تفاوت­ و گاه تضادهای بنیادین با نگاه اسلام دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی و سنجش بعد فردی سلامت ...  بیشتر

برنامه‌ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء‌مصرف مواد در کشورهای مختلف دنیا

محمدباقر صابری زفرقندی؛ محمدمهدی شمسایی؛ محسن روشن پژوه؛ رکسانا میرکاظمی

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 27-42

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور دستیابی به وضعیت برنامه­ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء­مصرف مواددر کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته است. پژوهش کیفی حاضر با روش اسنادی و کتابخانه­ای صورت گرفته و از نوع توصیفی-تحلیلی است. مهم‌ترین راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد در کشورهای مورد بررسی عبارت‌اند از:آگاه سازی افراد درباره خطرات و مضرات مواد، ...  بیشتر