چالش ها و فرصت های فراروی ورزش بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن

حمیدرضا صادقی پور؛ محبوبه جهانیان؛ سید راضیه موسوی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 201-214

چکیده
  عدم تحرک جسمانی بانوان به معنای محروم شدن بخش مهمی از جامعه از سلامتی و بهداشت جسمانی و روانی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی موانع و فرصت های ورزش  بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه ورشکاران و مربیان فعال حاضر در تیم های ثبت شده بوشهر تشکیل می دادند که بصورت تصادفی تعداد 375 نفر از آن ها به ...  بیشتر